Меню Затваряне

Природен парк Русенски Лом

Срок на договора: 27 март 2013 г.ноември 2014 г. 


Изпълнител: “Еко-Иновации“ ООД

Проекта е насочен към определяне състоянието на твърде редки видове (известно изключение представлява европейския лалугер), установяването  наличието на които е твърде проблематично. При теренните проучвания ще се използва комплекс от  методи с оглед получаването на максимално пълна и достоверна информация. Трябва да се отбележи, че за ПП ”Русенски Лом”  не е установено наличието на степна скачаща мишка и мишевиден сънливец, като последния не е установяван северно от Стара планина.

Ще бъде проучена цялата територия на ПП”Русенски Лом” (3408 ха). Доколкото има вероятност  да съществува пряка зависимост на състоянието на вида в рамките на парка от състоянието му извън границите му. Местообитанията на описаните видове ще бъдат детайлно описани (площ, граници, местоположение, физикогеографски характеристики), като отделно ще се определи степента и естеството на антропогенното влияние.

Вашият коментар