Меню Затваряне

Актуализация на плана за управление на „Природен парк Русенски Лом“ – ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАДАНИЕ

Изготвяне на Задание за актуализация на Плана за управление на ПП „Русенски Лом“, по проект: „Актуализация на плана за управление на Природен парк Русенски Лом – ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАДАНИЕ съгласно Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии проект “Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”.

Референтен № BG161PO005/11/3/3.2/06/27
№ на проекта: DIR-5113326-6-100
Договор №DIR-5113326-C-006/19.08.2012


Природен парк „Русенски Лом“ има приет План за управление през 2005 г.  за срок от 10 г. В края на планирания период се предприемат действия за актуализиране плана за управление.

Основни дейности, относно изготвянето на Заданието:

1. Преглед на изпълнените дейности и проекти от ПУ, анализ на промените в състоянието на ПП и необходимите  дейности за останалия период от Плана за управление. Актуализиране на информацията за биологичното разнообразие, туризма и икономиката, работа с местното население.
2. Изготвяне на задание за актуализация на плана за управление и внасяне в МОСВ.

Срок на договора: 28.04.2014 г. – 28.08.2014 г.


Изпълнител: “Еко-Иновации“ ООД

Основни цели:
1. Опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие;
2. Опазване на обектите от културно-историческото наследство;
3. Хармонично вписване на инфраструктурните обекти в културно-историческата и природна среда;
4. Усъвършенстване на политиката на управление и специализирана охрана на природния парк;
5. Постигане на баланс между опазване и ползване на природните ресурси;
6. Генериране на приходи за общините в резултат на възможностите и предимства-та на Природния парк.

Вашият коментар