ОЦЕНКА НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ГОРИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН

 

През 2015 г.

Екосистемните услуги имат значителен принос за качеството на живот на хората. Индиректните ползи са в пъти по-големи от директните материални ползи от екосистемите. Всички видове стойност на природния капитал трябва да се включват в изчисляването на ползите и загубите от инвестиционни проекти. Очаква се стойността на екосистемните услуги да нараства в бъдеще, главно поради загуба на екосистеми.

Докладът за остойностяването на екосистемните услуги дава представа за финансовата стойност на предлаганите екосистемни услуги от горите на НПЦБ. Същият ще се базира на обобщена информация от направените проучвания, както следва:

 • Предишни данни от проучвания за екосистемните услуги в НПЦБ;
 • Проучване по литературни данни на наличния опит на национално и международно ниво;
 • Резултати от теренните проучвания в НПЦБ.

Разгледани са четири основни типа екосистемни услуги:

 • материални (продукти, получавани от екосистемите),
 • регулиращи (ползи, получавани от регулиращата роля на екосистемните процеси),
 • културни (нематериални ползи) и
 • поддържащи (услуги, които осигуряват предоставянето на всички останали екосистемни услуги).

Основна цел при изпълнение на поръчката е в съответствие с най-добрите международни практики, както и на база дългосрочната визия за НПЦБ (2010-2050) за земеползване, природозащита и екологично устойчиво социално-икономическо развитие, споделяна от основните заинтересовани страни, в рамките на националния парк, да се определят и остойностят екосистемните услуги, реално предлагани от горите на парка.

В процеса на изпълнение на поръчката се инициираха редица срещи и анализи, включващи:

 • Администрацията на НПЦБ, която да промотира предложените екосистемни услуги, в смисъл на компетентен персонал (като брой и умения) и ресурси (оборудване, текущи разходи, капитални разходи);
 • Съществуващите в парка механизми за широко и активно участие на заинтересованите страни от всички нива на държавно и местно управление и гражданското общество в лицето на Обществения консултативен съвет към парка;
 • Възможностите за насърчаване на средните и малки предприятия, които да организират използването на природните ресурси на територията на парка по екологично устойчив начин;
 • Системата за вътрешен и външен мониторинг, която да използва ключови екологични и социално-икономически индикатори, както и такива от областта на околната среда за оценяване на достигането на управленската визия за парка, както и това, дали тя отговаря на националните и международни перспективи.

Създаване на възможности за природосъобразен бизнес

Популяризиране на екологично отговорното предприемачество в България и Хърватия

 /Проектът се финансира от фонд BBI/MATRAна Холандското правителство в лицето на Министерство на земеделието, природата и качеството на храните и Министерство на външните работи./

Свързаните с биологично разнообразие възможности за бизнес съществуват предимно в секторите на устойчиво (или екологосъобразно) земеделие, екотуризма или устойчивото горско стопанство. Фирмите, зависещи в най-голяма степен от биологичното разнообразие, са предимно микро-, малки и средни предприятия (МСП). Предизвикателството за опазване на биологичното разнообразие е прекалено важно за да се извършва без активното участие на бизнеса и банковия сектор.

Проектът

Целта на проекта е работа с МСП и местни финансови институции в Хърватия и България, за идентифициране на фирми, ориентирани към природосъобразни дейности и към създаване на подходящи финансови възможности за тях, за да могат да се възползват и работейки за опазване на биологичното разнообразие и устойчиво ползване на природните ресурси да постигнат положителни финансови цели.

Очаква се иновативен резултат от проекта да е създаването на екологичен микрокредитен инструмент, като най-подходящо средство за капитални инвестиции. То ще е  на разположение за местни предприятия (фермери, собственици на гори или рибарници, предлагащи туристически услуги, търговци/ занаятчии и др.), които предприемат за първи път инвестиции, свързани с биологично разнообразие.

 Политическа обвързаност

Чрез популяризирането на малки и средни предприятия (МСП), този проект допринася за инициативата „Countdown-2010” на Европейския съюз – спиране загубата на биологично разнообразие до 2010 г., за Стратегията на ЕС за устойчиво развитие и за екологичните, социалните и икономически цели на Лисабонската стратегия.


Резултати

 • преглед на свързаните с биологично разнообразие  инвестиционни възможности за МСП с фокус върху благоприятните финансови механизми;
 • създаване на работни мрежи от експерти по биологично разнообразие и финанси на национално и на местно ниво;
 • поощряване подпомагащите биологичното разнообразие бизнеси в двете страни;
 • повишаване интереса на банковия сектор по отношение конкретната ситуация и нуждата от природосъобразни бизнеси;
 • осигуряване достъп до актуална електронна информация за финансиране на биологичното разнообразие (чрез „Механизма за обмен на информация”);
 • създаване подходящи финансови инструменти за инвестиции, свързани с биологично разнообразие.

Институционално укрепване за подготовка и изпълнение на ИСПА/Кохезионен и структурни фондове в сектор околна среда

Описание на проекта

 Проектът цели да подготви българските институции на правителствено / МОСВ И МРРБ / и местно ниво /бенефициентите – Общини / за новата Оперативна програма «Околна среда 2007-2013», за успешно усвояване на фондовете на ЕС, както и за успешното изпълнение/завършване на инвестиционни проекти, които вече са финансирани по ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1194/94). Изпълнението на този специфичен проект предвижда укрепване на институционалния капацитет на посочените институции чрез значителен брой обучения, ежедневна подкрепа и подобряване на процедурите и административната структура на звената.

Цели на проекта

 •         Да предостави техническа помощ на Министерството на околната среда и водите и Министерство на регионалното развитие и благоустройството за разработването на методологии и насоки за прилагане на мерките по ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1194/94) и подготовката на бъдещи проекти финансирани от ЕС по ОП „Околна среда 2007-2013»;
 •         Да предостави техническа помощ за изграждане на капацитет на Междинното звено (МЗ) в Министерството на околната среда и водите за ОП «Околна среда 2007-2013»;
 •         Да предостави техническа помощ и подкрепа на заинтересованите страни по ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1194/94), за да развият/обновят инвестиционните планове и проекти;
 •        Провеждане на обучение за Изпълнителни агенции ИСПА, Междинното звено и заинтересованите страни / Крайни бенефициенти по ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1194/94), за подготовка на проекти и изпълнението им.

Техническа помощ за подготовка на проект във водния сектор – група Б

Целеви градове: Велико Търново, Кърджали, Перник, Видин, Пловдив, Добрич и Ямбол


Цел на проекта

Да подготви дългосрочна инвестиционна програма за сектора на водоснабдяване и канализация въз основа на пълно проучване на водния цикъл във всеки от целевите градове и да помогне на България да постигне съответствие с Европейското законодателство Acquis в областта на околната среда и по-специално по отношение на Директивите на Европейския съюз за питейната вода и на Директивите за отпадъчни води в градовете.

Задачи на проекта и резултати

 1. Разработване на Генерален план за целия воден сектор на всеки от целевите градове и Дългосрочна инвестиционна програма (25 години) за всеки от целевите градове
 2. Финансова и оперативна програма целяща подобрение на капацитета на целевите дружества за Водоснабдяване и канализация и Общините.

Съответствие с Ръководството за прозрачност  и видимост на Европейския съюз.

Техническа помощ за изпълнението на четири мерки по ИСПА за интегрирано управление на водите във Варна, Смолян, Балчик и Шумен

Техническа помощ за изпълнението на четири мерки по ИСПА за интегрирано управление на водите във Варна, Смолян, Балчик и Шумен, съфинансиран от ЕС

Срок на договора, 19 септември, 2007 г. – 17 септември 2010 г. 


Основните бенефициенти по този проект са:

a)    Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Дирекция „Европейски фондове за околната среда“ (ЕФОС);

б)   Звена за управление на проекта Варна, Смолян, Балчик и Шумен;

в)   ВиК Варна, Смолян, Балчик и Шумен;

г)   Общините Варна, Смолян, Балчик и Шумен.

Конкретната цел на проекта е:  Да подпомогне и да предоставя указания на регионалните водни компании и, по-специално на Звената за изпълнение на проекти (ЗИП) по време на изпълнението на съфинансирания по ИСПА Интегриран проект за водите на Варна, Смолян, Балчик и Шумен.

Очакваните резултати от проекта (както е посочено в ТЗ) включват успешното изпълнение на мярката по ИСПА, безпристрастно избран подходящо квалифициран Изпълнител за строителството, придобиване на най-добра стойност срещу пари и обезпечаване на прозрачност във всички процедури. Очаква се също така капацитетът на ЗИП за координация, управление и администриране да се укрепи на база договора за Техническа помощ.

 

„ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА НИВО КРАЙНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ”

Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Приоритетна ос 5 – Техническа помощ

Срок на договора: 01.01.2007 – 30.06.2011 г.

Изпълнител: “Еко-Иновации“ ООД
Партньори по проекта:Вико Консулт“ ООД,  Ди Джи Консулт” ЕООД.

В съответствие с препоръките в чл. 48, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, през 2008 г. бе разработен индикативен план за оценка на ОП „Транспорт” (ОПТ), който установи модела за оценка на програмата и обезпечи ефективното използване на оценката като средство за управление в процеса на изпълнение на ОПТ.

Съгласно изискванията, заложени в Регламент (ЕО) № 1083/2006, целта на провежданите оценки е да се подобри качеството, ефективността, въздействието, устойчивостта и съответствието на помощта, предоставяна от фондовете и в частност изпълнението на оперативната програма. Оценките, които се провеждат в рамките на ОПТ са насочени към подобряване на ефективността от публичните интервенции (осигурени чрез финансиране от Кохезионния фонд (КФ), Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и националния бюджет) не само по отношение на въздействието, директно свързано с изпълнение целите на ОПТ, но по отношение повишаване прозрачността и отвореността на дейностите на включените в процеса обществени институции.


 

Целите на оценката на ОПТ за периода 2007 – 2013 г. са следните:

 • подобряване на управлението и изпълнението на ОПТ, в т. ч. ефикасността и ефективността на извършваните разходи;
 • оптимизиране на ползата от финансираните дейности;
 • оценка на ефективността на дейностите, извършени по ОПТ във връзка с постигане целите на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР);
 • повишаване на прозрачността в дейността на публичните институции, включени в изпълнението на програмата.

Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчивото местно развитие в Странджа планина.

(№ C 43/14.09.2009 г.) финансиран от ФМ на ЕИП (2009 – 2011)

Дейност 2. Създаване на ГИС база данни и система за мониторинг на биологичното разнообразие и социално икономическите характеристики на региона – Проучване на природните местообитания и видовете и създаване на система за мониторинг на биологичното разнообразие.

Срок на договора: 08.08.2011 год. (5-т месеца)

Изпълнител: “Еко-Иновации“ ООД

Цели на проекта:
1. Проучване и описание на природните местообитания и приоритетни групи видове в района на проекта;
2. Предложение на система за мониторинг на типовете природни местообитания и видовете за целите на бъдещ биосферен резерват.


Планирани резултати:

Проучване на следните групи природни местообитания и видове:

•  Горски типове природни местообитания;
•  Негорски типове природни местообитания;
•  Морски типове природни местообитания;
•  Бозайници (без прилепи);
•  Бозайници (прилепи);
•  Птици;
•  Земноводни и влечуги;
•  Риби;
•  Безгръбначни, включително пеперуди, водни кончета, твърдокрили;
•  Растения.

Актуализация на плана за управление на „Природен парк Русенски Лом“ – ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАДАНИЕ

Изготвяне на Задание за актуализация на Плана за управление на ПП „Русенски Лом“, по проект: „Актуализация на плана за управление на Природен парк Русенски Лом – ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАДАНИЕ съгласно Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии проект “Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”.

Референтен № BG161PO005/11/3/3.2/06/27
№ на проекта: DIR-5113326-6-100
Договор №DIR-5113326-C-006/19.08.2012


Природен парк „Русенски Лом“ има приет План за управление през 2005 г.  за срок от 10 г. В края на планирания период се предприемат действия за актуализиране плана за управление.

Основни дейности, относно изготвянето на Заданието:

1. Преглед на изпълнените дейности и проекти от ПУ, анализ на промените в състоянието на ПП и необходимите  дейности за останалия период от Плана за управление. Актуализиране на информацията за биологичното разнообразие, туризма и икономиката, работа с местното население.
2. Изготвяне на задание за актуализация на плана за управление и внасяне в МОСВ.

Срок на договора: 28.04.2014 г. – 28.08.2014 г.


Изпълнител: “Еко-Иновации“ ООД

Основни цели:
1. Опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие;
2. Опазване на обектите от културно-историческото наследство;
3. Хармонично вписване на инфраструктурните обекти в културно-историческата и природна среда;
4. Усъвършенстване на политиката на управление и специализирана охрана на природния парк;
5. Постигане на баланс между опазване и ползване на природните ресурси;
6. Генериране на приходи за общините в резултат на възможностите и предимства-та на Природния парк.

Устойчиво управление и ползване на горите

Срок на договора: 27.03.2012 – два (2) месеца

Изпълнител: “Еко-Иновации“ ООД

На териториите, обект на настоящия проект, горите са основен ресурс. В същото време, липсата на бизнес информация  се явява основен проблем за устойчивото управление на горите и стабилизиране на социално-икономическата ситуация в района. Специфичните цели на настоящия договор са изработване на съвместна (обща) стратегическа програма за устойчиво управление на горите в региона и представяне на нови възможности за ползването на горските ресурси, с оглед спазване на новите международни  изисквания на пазара на дървен материал.

Цели на проекта:

 • Развитие на идеята за коопериране, като отправна точка в процеса на икономическо развитие  (местни власти, бизнес и граждани) и в процеса на опазване на природните ресурси.
 • Изработване на съвместна (обща) стратегическа програма за устойчиво управление на горите
 • Създаване на система за комуникации и бърза реакция, в случай на природни бедствия.
 • Повишаване на информираността за фирми и граждани, по отношение на устойчиво развитие и опазване на природата.
 • Повишаване благосъстоянието на местното население, чрез намаляване на безработицата и представяне на нови възможности за развитие, напр. използване на сертифицирани горски продукти, с оглед спазване на новите международни  изисквания на пазара на дървен материал.

Очаквани резултати:

 • 10-годишна  Стратегическа програма за устойчиво управление на горите в съответствие с целите и задачите на Националната стратегия за устойчиво развитие на горския сектор в България, 2006 – 2015 и Планът за действие по горите на Европейската Комисия  (EU Forest Action Plan) от 2006.
 • Средносрочен План за действие;
 • Осигурена публична информация, консултации (провеждане на семинар/работна среща) и механизъм за оперативно ангажиране на обществеността за изпълнение на програмата;
 • Комуникационна стратегия за повишаване на общественото съзнание в районите на проекта и техните околности;

Трансграничен район Русе-Гюргево

Обособени позиции:

 • Lot 1: Development of Lomovete Protected Area Management Plan BG0000608;
 • Lot 2: Update of the Russenski Lom NP Management Plan – Forest Management Plan;
 • Lot 3: Proposal preparation for a Common Management Plan for the Territories Among the Protected Areas and Nature Parks in Russe-Guergevo Cross-border Area.

Срок на договора: 27 март 2012 год. (2-ва месеца)

Изпълнител: “Еко-Иновации“ ООД

Под изпълнител: Forest Art”

Цели на проекта:  Задачата на проекта е да се разработи национален подход за ефективното управление на защитени зони, включени в НАТУРА 2000.

Специфични цели:

 • Разпространение на опита на проекта с цел бъдещото му прилагане и на други места в България и Румъния.
 • Актуализация на Плана за управление на ПП Русенски Лом.
 • Разработване на интегриран план за управление на защитени зони BG 0000608  ”Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG 0002025 ”Ломовете” за опазване на дивите птици.
 • Предложение за съвместен план за управление на териториите между защитени зони „Ломовете” и „Комана” и природните паркове.

Планирани резултати:

 1. План за управление на защитена зона Ломовете.
 2. Актуализация на Плана за управление на ПП Русенски Лом – планиране на горскостопански дейности.
 3. Предложение за съвместен план за управление на териториите между защитени зони „Ломовете” и „Комана” и природните паркове.