Природен парк „Беласица“

Срок на договора: 20 юли 2012 г. – 20 януари 2014 г.

Изпълнител: Консорциум “Еко-Лес Беласица“
гр. София 1000, ул. „Братя Миладинови“ №1.
02/491 21 21
02/491 21 20
eko-les@ekoinnovation.com

Фокусът на този проект е да се подготви десетгодишен План за управление на Природен парк „Беласица“, който се намира в най-югозападната част на България, и обхваща северните склонове на планината Беласица. Територията на парка граничи на запад с Република Македония, а на юг – с Република Гърция.


Цели на проекта: В съответствие с най-добрите международни практики и изискванията на европейското и българското законодателство, този План за управление трябва да установи визията за земеползване, природозащита и екологично устойчиво социално-икономическо развитие, споделяна от основните заинтересовани страни в рамките на защитената територия, както и на прилежащите територии.

Специфични цели:

 • Подготовка на 10-годишен План за управление на ПП „Беласица“ и рамка за процеса за адаптиране на Плана за управление, в съответствие с промените в общите условия (напр. законодателство, промени в климата, биологични тенденции)
 • Развитие и приложение на някои Програми за действие, подкрепящи процеса на управление на парка и прилежащите му територии.

Очаквани резултати:

 • Създаване на база данни за целите на управлението на парка, като резултат от теренните проучвания в рамките на разработването на ПУ
 • Препоръки за съвместното управление на План за управление на ПП „Беласица“ на местно ниво (напр. посредством създаването на неформална управленска структура и др.).
 • Мерки за адаптиране и смекчаване на климатичните промени в рамките на парка и прилежащите територии, включваща управление на горите, устойчиво ползване и управление на природни ресурси и др.
 • Програма за комплексен дългосрочен мониторинг за опазване и поддържане на биоразнообразието в ПП “Беласица”.
 • Програма за институционално развитие на дирекцията на природен парк “Беласица ” и обучение на персонала.
 • Програма за развитие на туристическата инфраструктура за нуждите на пешеходния и познавателния туризъм в ПП и прилежащите територии.
 • Програма за връзки с обществеността и природозащитно образование за ПП “Беласица”.
 • План за действие при непредвидени ситуации и за сигурността на посетителите.

Природен парк Русенски Лом

Срок на договора: 27 март 2013 г.ноември 2014 г. 


Изпълнител: “Еко-Иновации“ ООД

Проекта е насочен към определяне състоянието на твърде редки видове (известно изключение представлява европейския лалугер), установяването  наличието на които е твърде проблематично. При теренните проучвания ще се използва комплекс от  методи с оглед получаването на максимално пълна и достоверна информация. Трябва да се отбележи, че за ПП ”Русенски Лом”  не е установено наличието на степна скачаща мишка и мишевиден сънливец, като последния не е установяван северно от Стара планина.

Ще бъде проучена цялата територия на ПП”Русенски Лом” (3408 ха). Доколкото има вероятност  да съществува пряка зависимост на състоянието на вида в рамките на парка от състоянието му извън границите му. Местообитанията на описаните видове ще бъдат детайлно описани (площ, граници, местоположение, физикогеографски характеристики), като отделно ще се определи степента и естеството на антропогенното влияние.

Национален парк „Пирин“ и резерат „Тисата“

Партньори по проекта: „Иком консулт – М” ЕООД“, Ди Джи Консулт” ЕООД, „Консултантска група за обществени поръчки” ЕООД.

Финансираният от ОПОС проект ‘Организация и управление на проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” започна на 07 Ноември 2012 г. и ще се изпълнява през следващите 29 месеца. В хода на изпълнението на поръчката ще се цели да се изпълнят много от предвидените мерки в плана за управление на парка, да се осъществят мерки по опазване и възстановяване на местообитания и видове в Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“ и като цяло да се подпомогне опазването на защитените територии, да се обнови съществуващата инфарструктура, съобразено с изискванията на Европейските стандарти и законодателство.


Цели на проекта:

В своя контекст изпълнението на поръчката има за цел да осигури експертно и логистично съдействие на Дирекция „Национален парк Пирин“ при осъществяване на административното, техническо и финансовото управление, за оптимално и ефективно усвояване на средства от Европейския съюз, както и за успешното реализиране на предвидените проекти и дейности. При изпълнение на тази поръчка се очаква и укрепване институционалния капацитет на Дирекция „Национален парк Пирин“, чрез ежедневна помощ за подобряване административните дейности при провеждане процедурите за обществени поръчки.

Очаквани резултати:

 • Успешно изпълнение на проекта в рамките на времевия график.
 • Най-добри резултати за вложените ресурси.
 • Подобрен капацитет на Дирекция „Национален парк Пирин“ в управлението на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.
 • Прозрачност и законност на всички процедури.