Актуализация на плана за управление на „Природен парк Русенски Лом“ – ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАДАНИЕ

Изготвяне на Задание за актуализация на Плана за управление на ПП „Русенски Лом“, по проект: „Актуализация на плана за управление на Природен парк Русенски Лом – ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАДАНИЕ съгласно Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии проект “Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”.

Референтен № BG161PO005/11/3/3.2/06/27
№ на проекта: DIR-5113326-6-100
Договор №DIR-5113326-C-006/19.08.2012


Природен парк „Русенски Лом“ има приет План за управление през 2005 г.  за срок от 10 г. В края на планирания период се предприемат действия за актуализиране плана за управление.

Основни дейности, относно изготвянето на Заданието:

1. Преглед на изпълнените дейности и проекти от ПУ, анализ на промените в състоянието на ПП и необходимите  дейности за останалия период от Плана за управление. Актуализиране на информацията за биологичното разнообразие, туризма и икономиката, работа с местното население.
2. Изготвяне на задание за актуализация на плана за управление и внасяне в МОСВ.

Срок на договора: 28.04.2014 г. – 28.08.2014 г.


Изпълнител: “Еко-Иновации“ ООД

Основни цели:
1. Опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие;
2. Опазване на обектите от културно-историческото наследство;
3. Хармонично вписване на инфраструктурните обекти в културно-историческата и природна среда;
4. Усъвършенстване на политиката на управление и специализирана охрана на природния парк;
5. Постигане на баланс между опазване и ползване на природните ресурси;
6. Генериране на приходи за общините в резултат на възможностите и предимства-та на Природния парк.

Национален парк „Пирин“ и резерат „Тисата“

Партньори по проекта: „Иком консулт – М” ЕООД“, Ди Джи Консулт” ЕООД, „Консултантска група за обществени поръчки” ЕООД.

Финансираният от ОПОС проект ‘Организация и управление на проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” започна на 07 Ноември 2012 г. и ще се изпълнява през следващите 29 месеца. В хода на изпълнението на поръчката ще се цели да се изпълнят много от предвидените мерки в плана за управление на парка, да се осъществят мерки по опазване и възстановяване на местообитания и видове в Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“ и като цяло да се подпомогне опазването на защитените територии, да се обнови съществуващата инфарструктура, съобразено с изискванията на Европейските стандарти и законодателство.


Цели на проекта:

В своя контекст изпълнението на поръчката има за цел да осигури експертно и логистично съдействие на Дирекция „Национален парк Пирин“ при осъществяване на административното, техническо и финансовото управление, за оптимално и ефективно усвояване на средства от Европейския съюз, както и за успешното реализиране на предвидените проекти и дейности. При изпълнение на тази поръчка се очаква и укрепване институционалния капацитет на Дирекция „Национален парк Пирин“, чрез ежедневна помощ за подобряване административните дейности при провеждане процедурите за обществени поръчки.

Очаквани резултати:

  • Успешно изпълнение на проекта в рамките на времевия график.
  • Най-добри резултати за вложените ресурси.
  • Подобрен капацитет на Дирекция „Национален парк Пирин“ в управлението на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.
  • Прозрачност и законност на всички процедури.