Меню Затваряне

Услуги

Управление на защитени територии и Опазване на биоразнообразието

  • Планове за управление на защитени територии
  • Проучване/ картиране на флора и фауна
  • Възстановяване на нарушени терени, вклл влажни зони
  • Ландшафтно-устройствени проекти
  • Алтернативни доходи и поминък
  • Природозащитно образование и обучение
  • Туристическа инфраструктура, вкл. работни проекти
  • Екотуризъм Разработване на интерпретативни програми

Разработване и управление на проекти, финансирани от Европейския съюз и други донорски програми

Вашият коментар