Меню Затваряне

Национален парк „Пирин“ и резерат „Тисата“

Партньори по проекта: „Иком консулт – М” ЕООД“, Ди Джи Консулт” ЕООД, „Консултантска група за обществени поръчки” ЕООД.

Финансираният от ОПОС проект ‘Организация и управление на проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” започна на 07 Ноември 2012 г. и ще се изпълнява през следващите 29 месеца. В хода на изпълнението на поръчката ще се цели да се изпълнят много от предвидените мерки в плана за управление на парка, да се осъществят мерки по опазване и възстановяване на местообитания и видове в Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“ и като цяло да се подпомогне опазването на защитените територии, да се обнови съществуващата инфарструктура, съобразено с изискванията на Европейските стандарти и законодателство.


Цели на проекта:

В своя контекст изпълнението на поръчката има за цел да осигури експертно и логистично съдействие на Дирекция „Национален парк Пирин“ при осъществяване на административното, техническо и финансовото управление, за оптимално и ефективно усвояване на средства от Европейския съюз, както и за успешното реализиране на предвидените проекти и дейности. При изпълнение на тази поръчка се очаква и укрепване институционалния капацитет на Дирекция „Национален парк Пирин“, чрез ежедневна помощ за подобряване административните дейности при провеждане процедурите за обществени поръчки.

Очаквани резултати:

  • Успешно изпълнение на проекта в рамките на времевия график.
  • Най-добри резултати за вложените ресурси.
  • Подобрен капацитет на Дирекция „Национален парк Пирин“ в управлението на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.
  • Прозрачност и законност на всички процедури.