Меню Затваряне

Природен парк „Беласица“

Срок на договора: 20 юли 2012 г. – 20 януари 2014 г.

Изпълнител: Консорциум “Еко-Лес Беласица“
гр. София 1000, ул. „Братя Миладинови“ №1.
02/491 21 21
02/491 21 20
eko-les@ekoinnovation.com

Фокусът на този проект е да се подготви десетгодишен План за управление на Природен парк „Беласица“, който се намира в най-югозападната част на България, и обхваща северните склонове на планината Беласица. Територията на парка граничи на запад с Република Македония, а на юг – с Република Гърция.


Цели на проекта: В съответствие с най-добрите международни практики и изискванията на европейското и българското законодателство, този План за управление трябва да установи визията за земеползване, природозащита и екологично устойчиво социално-икономическо развитие, споделяна от основните заинтересовани страни в рамките на защитената територия, както и на прилежащите територии.

Специфични цели:

  • Подготовка на 10-годишен План за управление на ПП „Беласица“ и рамка за процеса за адаптиране на Плана за управление, в съответствие с промените в общите условия (напр. законодателство, промени в климата, биологични тенденции)
  • Развитие и приложение на някои Програми за действие, подкрепящи процеса на управление на парка и прилежащите му територии.

Очаквани резултати:

  • Създаване на база данни за целите на управлението на парка, като резултат от теренните проучвания в рамките на разработването на ПУ
  • Препоръки за съвместното управление на План за управление на ПП „Беласица“ на местно ниво (напр. посредством създаването на неформална управленска структура и др.).
  • Мерки за адаптиране и смекчаване на климатичните промени в рамките на парка и прилежащите територии, включваща управление на горите, устойчиво ползване и управление на природни ресурси и др.
  • Програма за комплексен дългосрочен мониторинг за опазване и поддържане на биоразнообразието в ПП “Беласица”.
  • Програма за институционално развитие на дирекцията на природен парк “Беласица ” и обучение на персонала.
  • Програма за развитие на туристическата инфраструктура за нуждите на пешеходния и познавателния туризъм в ПП и прилежащите територии.
  • Програма за връзки с обществеността и природозащитно образование за ПП “Беласица”.
  • План за действие при непредвидени ситуации и за сигурността на посетителите.