Меню Затваряне

Трансграничен район Русе-Гюргево

Обособени позиции:

  • Lot 1: Development of Lomovete Protected Area Management Plan BG0000608;
  • Lot 2: Update of the Russenski Lom NP Management Plan – Forest Management Plan;
  • Lot 3: Proposal preparation for a Common Management Plan for the Territories Among the Protected Areas and Nature Parks in Russe-Guergevo Cross-border Area.

Срок на договора: 27 март 2012 год. (2-ва месеца)

Изпълнител: “Еко-Иновации“ ООД

Под изпълнител: Forest Art”

Цели на проекта:  Задачата на проекта е да се разработи национален подход за ефективното управление на защитени зони, включени в НАТУРА 2000.

Специфични цели:

  • Разпространение на опита на проекта с цел бъдещото му прилагане и на други места в България и Румъния.
  • Актуализация на Плана за управление на ПП Русенски Лом.
  • Разработване на интегриран план за управление на защитени зони BG 0000608  ”Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG 0002025 ”Ломовете” за опазване на дивите птици.
  • Предложение за съвместен план за управление на териториите между защитени зони „Ломовете” и „Комана” и природните паркове.

Планирани резултати:

  1. План за управление на защитена зона Ломовете.
  2. Актуализация на Плана за управление на ПП Русенски Лом – планиране на горскостопански дейности.
  3. Предложение за съвместен план за управление на териториите между защитени зони „Ломовете” и „Комана” и природните паркове.