Меню Затваряне

Устойчиво управление и ползване на горите

Срок на договора: 27.03.2012 – два (2) месеца

Изпълнител: “Еко-Иновации“ ООД

На териториите, обект на настоящия проект, горите са основен ресурс. В същото време, липсата на бизнес информация  се явява основен проблем за устойчивото управление на горите и стабилизиране на социално-икономическата ситуация в района. Специфичните цели на настоящия договор са изработване на съвместна (обща) стратегическа програма за устойчиво управление на горите в региона и представяне на нови възможности за ползването на горските ресурси, с оглед спазване на новите международни  изисквания на пазара на дървен материал.

Цели на проекта:

  • Развитие на идеята за коопериране, като отправна точка в процеса на икономическо развитие  (местни власти, бизнес и граждани) и в процеса на опазване на природните ресурси.
  • Изработване на съвместна (обща) стратегическа програма за устойчиво управление на горите
  • Създаване на система за комуникации и бърза реакция, в случай на природни бедствия.
  • Повишаване на информираността за фирми и граждани, по отношение на устойчиво развитие и опазване на природата.
  • Повишаване благосъстоянието на местното население, чрез намаляване на безработицата и представяне на нови възможности за развитие, напр. използване на сертифицирани горски продукти, с оглед спазване на новите международни  изисквания на пазара на дървен материал.

Очаквани резултати:

  • 10-годишна  Стратегическа програма за устойчиво управление на горите в съответствие с целите и задачите на Националната стратегия за устойчиво развитие на горския сектор в България, 2006 – 2015 и Планът за действие по горите на Европейската Комисия  (EU Forest Action Plan) от 2006.
  • Средносрочен План за действие;
  • Осигурена публична информация, консултации (провеждане на семинар/работна среща) и механизъм за оперативно ангажиране на обществеността за изпълнение на програмата;
  • Комуникационна стратегия за повишаване на общественото съзнание в районите на проекта и техните околности;