Меню Затваряне

„ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА НИВО КРАЙНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ”

Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Приоритетна ос 5 – Техническа помощ

Срок на договора: 01.01.2007 – 30.06.2011 г.

Изпълнител: “Еко-Иновации“ ООД
Партньори по проекта:Вико Консулт“ ООД,  Ди Джи Консулт” ЕООД.

В съответствие с препоръките в чл. 48, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, през 2008 г. бе разработен индикативен план за оценка на ОП „Транспорт” (ОПТ), който установи модела за оценка на програмата и обезпечи ефективното използване на оценката като средство за управление в процеса на изпълнение на ОПТ.

Съгласно изискванията, заложени в Регламент (ЕО) № 1083/2006, целта на провежданите оценки е да се подобри качеството, ефективността, въздействието, устойчивостта и съответствието на помощта, предоставяна от фондовете и в частност изпълнението на оперативната програма. Оценките, които се провеждат в рамките на ОПТ са насочени към подобряване на ефективността от публичните интервенции (осигурени чрез финансиране от Кохезионния фонд (КФ), Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и националния бюджет) не само по отношение на въздействието, директно свързано с изпълнение целите на ОПТ, но по отношение повишаване прозрачността и отвореността на дейностите на включените в процеса обществени институции.


 

Целите на оценката на ОПТ за периода 2007 – 2013 г. са следните:

  • подобряване на управлението и изпълнението на ОПТ, в т. ч. ефикасността и ефективността на извършваните разходи;
  • оптимизиране на ползата от финансираните дейности;
  • оценка на ефективността на дейностите, извършени по ОПТ във връзка с постигане целите на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР);
  • повишаване на прозрачността в дейността на публичните институции, включени в изпълнението на програмата.