Меню Затваряне

Институционално укрепване за подготовка и изпълнение на ИСПА/Кохезионен и структурни фондове в сектор околна среда

Описание на проекта

 Проектът цели да подготви българските институции на правителствено / МОСВ И МРРБ / и местно ниво /бенефициентите – Общини / за новата Оперативна програма «Околна среда 2007-2013», за успешно усвояване на фондовете на ЕС, както и за успешното изпълнение/завършване на инвестиционни проекти, които вече са финансирани по ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1194/94). Изпълнението на този специфичен проект предвижда укрепване на институционалния капацитет на посочените институции чрез значителен брой обучения, ежедневна подкрепа и подобряване на процедурите и административната структура на звената.

Цели на проекта

  •         Да предостави техническа помощ на Министерството на околната среда и водите и Министерство на регионалното развитие и благоустройството за разработването на методологии и насоки за прилагане на мерките по ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1194/94) и подготовката на бъдещи проекти финансирани от ЕС по ОП „Околна среда 2007-2013»;
  •         Да предостави техническа помощ за изграждане на капацитет на Междинното звено (МЗ) в Министерството на околната среда и водите за ОП «Околна среда 2007-2013»;
  •         Да предостави техническа помощ и подкрепа на заинтересованите страни по ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1194/94), за да развият/обновят инвестиционните планове и проекти;
  •        Провеждане на обучение за Изпълнителни агенции ИСПА, Междинното звено и заинтересованите страни / Крайни бенефициенти по ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1194/94), за подготовка на проекти и изпълнението им.