Меню Затваряне

Създаване на възможности за природосъобразен бизнес

Популяризиране на екологично отговорното предприемачество в България и Хърватия

 /Проектът се финансира от фонд BBI/MATRAна Холандското правителство в лицето на Министерство на земеделието, природата и качеството на храните и Министерство на външните работи./

Свързаните с биологично разнообразие възможности за бизнес съществуват предимно в секторите на устойчиво (или екологосъобразно) земеделие, екотуризма или устойчивото горско стопанство. Фирмите, зависещи в най-голяма степен от биологичното разнообразие, са предимно микро-, малки и средни предприятия (МСП). Предизвикателството за опазване на биологичното разнообразие е прекалено важно за да се извършва без активното участие на бизнеса и банковия сектор.

Проектът

Целта на проекта е работа с МСП и местни финансови институции в Хърватия и България, за идентифициране на фирми, ориентирани към природосъобразни дейности и към създаване на подходящи финансови възможности за тях, за да могат да се възползват и работейки за опазване на биологичното разнообразие и устойчиво ползване на природните ресурси да постигнат положителни финансови цели.

Очаква се иновативен резултат от проекта да е създаването на екологичен микрокредитен инструмент, като най-подходящо средство за капитални инвестиции. То ще е  на разположение за местни предприятия (фермери, собственици на гори или рибарници, предлагащи туристически услуги, търговци/ занаятчии и др.), които предприемат за първи път инвестиции, свързани с биологично разнообразие.

 Политическа обвързаност

Чрез популяризирането на малки и средни предприятия (МСП), този проект допринася за инициативата „Countdown-2010” на Европейския съюз – спиране загубата на биологично разнообразие до 2010 г., за Стратегията на ЕС за устойчиво развитие и за екологичните, социалните и икономически цели на Лисабонската стратегия.


Резултати

  • преглед на свързаните с биологично разнообразие  инвестиционни възможности за МСП с фокус върху благоприятните финансови механизми;
  • създаване на работни мрежи от експерти по биологично разнообразие и финанси на национално и на местно ниво;
  • поощряване подпомагащите биологичното разнообразие бизнеси в двете страни;
  • повишаване интереса на банковия сектор по отношение конкретната ситуация и нуждата от природосъобразни бизнеси;
  • осигуряване достъп до актуална електронна информация за финансиране на биологичното разнообразие (чрез „Механизма за обмен на информация”);
  • създаване подходящи финансови инструменти за инвестиции, свързани с биологично разнообразие.