Меню Затваряне

Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчивото местно развитие в Странджа планина.

(№ C 43/14.09.2009 г.) финансиран от ФМ на ЕИП (2009 – 2011)

Дейност 2. Създаване на ГИС база данни и система за мониторинг на биологичното разнообразие и социално икономическите характеристики на региона – Проучване на природните местообитания и видовете и създаване на система за мониторинг на биологичното разнообразие.

Срок на договора: 08.08.2011 год. (5-т месеца)

Изпълнител: “Еко-Иновации“ ООД

Цели на проекта:
1. Проучване и описание на природните местообитания и приоритетни групи видове в района на проекта;
2. Предложение на система за мониторинг на типовете природни местообитания и видовете за целите на бъдещ биосферен резерват.


Планирани резултати:

Проучване на следните групи природни местообитания и видове:

•  Горски типове природни местообитания;
•  Негорски типове природни местообитания;
•  Морски типове природни местообитания;
•  Бозайници (без прилепи);
•  Бозайници (прилепи);
•  Птици;
•  Земноводни и влечуги;
•  Риби;
•  Безгръбначни, включително пеперуди, водни кончета, твърдокрили;
•  Растения.