Меню Затваряне

ОЦЕНКА НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ГОРИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН

 

През 2015 г.

Екосистемните услуги имат значителен принос за качеството на живот на хората. Индиректните ползи са в пъти по-големи от директните материални ползи от екосистемите. Всички видове стойност на природния капитал трябва да се включват в изчисляването на ползите и загубите от инвестиционни проекти. Очаква се стойността на екосистемните услуги да нараства в бъдеще, главно поради загуба на екосистеми.

Докладът за остойностяването на екосистемните услуги дава представа за финансовата стойност на предлаганите екосистемни услуги от горите на НПЦБ. Същият ще се базира на обобщена информация от направените проучвания, както следва:

 • Предишни данни от проучвания за екосистемните услуги в НПЦБ;
 • Проучване по литературни данни на наличния опит на национално и международно ниво;
 • Резултати от теренните проучвания в НПЦБ.

Разгледани са четири основни типа екосистемни услуги:

 • материални (продукти, получавани от екосистемите),
 • регулиращи (ползи, получавани от регулиращата роля на екосистемните процеси),
 • културни (нематериални ползи) и
 • поддържащи (услуги, които осигуряват предоставянето на всички останали екосистемни услуги).

Основна цел при изпълнение на поръчката е в съответствие с най-добрите международни практики, както и на база дългосрочната визия за НПЦБ (2010-2050) за земеползване, природозащита и екологично устойчиво социално-икономическо развитие, споделяна от основните заинтересовани страни, в рамките на националния парк, да се определят и остойностят екосистемните услуги, реално предлагани от горите на парка.

В процеса на изпълнение на поръчката се инициираха редица срещи и анализи, включващи:

 • Администрацията на НПЦБ, която да промотира предложените екосистемни услуги, в смисъл на компетентен персонал (като брой и умения) и ресурси (оборудване, текущи разходи, капитални разходи);
 • Съществуващите в парка механизми за широко и активно участие на заинтересованите страни от всички нива на държавно и местно управление и гражданското общество в лицето на Обществения консултативен съвет към парка;
 • Възможностите за насърчаване на средните и малки предприятия, които да организират използването на природните ресурси на територията на парка по екологично устойчив начин;
 • Системата за вътрешен и външен мониторинг, която да използва ключови екологични и социално-икономически индикатори, както и такива от областта на околната среда за оценяване на достигането на управленската визия за парка, както и това, дали тя отговаря на националните и международни перспективи.